Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Käesoleva privaatsuspoliitikaga reguleeritakse kuidas ja millises mahus FF Financial Group OÜ (edaspidi Fortis Finance) töötleb kliendiandmeid nii kliendisuhte loomisel kui ka kogu lepingusuhte kestvuse perioodil ning millised õigused on seoses andmete töötlemisega.

Fortis Finance töötleb kliendiandmeid tulenevalt õigusaktidest (kohalikud regulatsioonid nt „Isikuandmete kaitse seadus“ kui ka Euroopa Liidu õigusaktid „GDPR“) ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Avaldades soovi sõlmida leping Fortis Finance’ga või saada pakkumine lepingu sõlmimiseks, annab klient sellega nõusoleku andmete töötlemiseks Privaatsustingimustes  toodud ulatuses ja korras.

Kõiki kliendiandmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning neid ei avaldata ilma nõusolekuta kolmandatele osapooltele (va seadusest tulenevatel juhtudel).

Fortis Finance kasutab järgmisi allikaid andmete kogumiseks: 

Mõisted

Klient andmete töötlemise mõttes on isik, kes on sõlmimas või sõlminud Fortis Finance’ga lepingu teenuse kasutamiseks või kes on seotud teenusega (sh. Kliendi seaduslik esindaja, juhtorgani liige, tegelik kasusaaja, eraisikust käendaja või laenu tagatiseks seatud vara omanik).

Kliendiandmed on lepinguga seotud isikute kohta käiv teave, mis on Fortis Financele teatavaks saanud lepingu sõlmimise protsessi raames ning lepingu täitmisel (nt laenusaaja või tema esindaja / käendaja isikuandmed, kontaktandmed jms), sh kogu teave, mida Fortis Finance on seaduslikul teel kogunud avalikest allikatest või saanud õiguslikel alustel kolmandatelt isikutelt.

Andmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt andmete kogumine, kasutamine, säilitamine ja edastamine).

Laenuandja ja vastutav töötleja on FF Financial Group OÜ mis tegutseb Fortis Finance kaubamärgi all.

Kolmas isik on iga füüsiline ja/või juriidiline isik, kes võib kliendiandmeid töödelda Vastutava töötleja või on Fortis Finance’i poolt Volitatud töötleja otseses alluvuses.

Andmete töötlemise üldpõhimõtted

Kliendiandmete töötlemisel Fortis Finance’i poolt lähtutakse Andmekaitse määruse „GDPR“, isikuandmete kaitse seaduses ja muudes asjakohastes regulatsioonides sätestatud nõuetest. 

Fortis Finance töötleb kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või seadusest tulenevast kohustusest (nt töötleme isikuandmeid kliendisuhete haldamiseks, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, oma õigustatud huvide kaitseks, kuid ka otseturunduseks ja oma teenuste arendamiseks).

Fortis Finance rakendab kõiki meetmeid, mis on vajalikud kliendiandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks.

Fortis Finance on kohustatud hoidma kliendiandmeid konfidentsiaalsena ning  lubab ligipääsu kliendiandmetele ainult oma esindajatele (sh töötajad, juhatuse liikmed).

Fortis Finance ei töötle lepinguga seotud isikute terviseandmeid.

Kliendiandmete koosseis

Fortis Finance töötleb alltoodud andmeid järgmiselt:

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

Lisaks ülaltoodule võib Fortis Finance töödelda andmeid alltoodud eesmärkidel:

Kliendiandmete avaldamine

Fortis Finance’il on õigus alltoodud juhtudel edastada kliendi andmeid järgmistele Kolmandatele isikutele:

Kliendi isikuandmete säilitamine

Fortis Finance säilitab isikuandmeid nii kaua kui vajalik selle eesmärgi, milleks neid koguti, täitmiseks või nii kaua, kui kohalduv seadus seda nõuab. Nii nõude esitamise tähtajad vastavalt Eesti Võlaõigusseadusele kui ka isikuandmete säilitamise tähtajad tulenevad erinevatest õigusaktidest, mis on muuhulgas seotud nt rahapesu tõkestamise ja raamatupidamise reeglitega ja mis mõjutavad kliendiandmete säilitamise tähtaegu. 

Kliendiandmed kustutatakse (va andmed, mida Fortis Finance on kohustatud õiguslikul alusel säilitama vastavalt kohalduvatele õigusaktidele) kui klient esitab  vastavasisulise taotluse.

Kliendi õigused andmete töötlemisel

Klient võib nõuda enda kohta käivate andmete täiendamist või parandamist kui temale teadaolevalt need on ebatäpsed või need on muutunud.  Sellisel juhul esitab klient Fortis Finance’ile vastava kirjaliku avalduse.

Kliendil on õigus saada Fortis Finance’ilt teavet Kolmandate isikute kohta, kellele kliendi lepinguga seotud isikuandmeid  on edastatud.

Kliendil on õigus nõuda nõuda andmete täiendamist või parandamist.

Klient võib nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, va. juhul, kui Fortis Finence’i poolt andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb kohalduvast õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

Klient võib kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Fortis Finance’i poole aadressil info@fortisfin.ee.

Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kui tuvastatakse, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud kliendi õigusi, on kliendil õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alusel ja korras.

Küpsiste kasutamine

Fortis Finance kasutab külastajate statistika kogumiseks ja analüüsimiseks ning veebilehe funktsionaalsuse parendamiseks küpsiseid.

Küpsised on tekstifailid, mis salvestuvad sinu arvutisse või seadmesse veebilehte külastades, eesmärgiga parandada veebilehe personaalset kasutuskogemust. Küpsised on olulised veebilehe kasutatavuse jälgimiseks ning parema teenuse pakkumiseks. Küpsiste abil saab analüüsida veebiliiklust ja selle täpsemat kasutust. Küpsis ei anna ligipääsu sinu arvutile või seadmele.

Ajutised küpsised salvestatakse sinu arvutisse või seadmesse üksnes ajaks, mil sa konkreetset veebilehitsejat kasutad ning kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist.

Püsivad küpsised on küpsised, mis salvestatakse sinu arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsivad küpsised võivad jääda sinu arvutisse päevadeks, kuudeks või aastateks.

Kolmanda osapoole küpsised on loodud kolmandate osapoolte poolt ning mida kasutakse analüütilisel eesmärgil või isikustatud turunduseks. Saadud teavet kasutame veebilehe paremaks muutmiseks ja kliendikogemuse pakkumiseks.

Saad igal ajal küpsiste kasutamisega mittenõustuda või salvestatud küpsised kustutada. Küpsiseid saad kustutada ja nende kasutamise keelata oma veebilehitseja seadetest.

Küpsistega mittenõustumisel ei pruugi veebilehe funktsionaalsus olla täies mahus kättesaadav.

Laenu pakub FF Financial Group OÜ (kaubamärk: Fortis Finance). Laen on rahaline kohustus. Enne laenu taotlemist ja lepingu sõlmimist veendu varalist olukorda ja laenu võtmise vajadust hinnates, et laenu tagasimaksmine on jõukohane. Laenu õigeaegse tasumata jätmisega kaasneb kohustus tasuda viivist ja hüvitada sissenõudmiskulud ning võib olla raskendatud tulevikus laenu saamine nii FF Financial Group OÜ-st kui teistelt laenuandjatelt. Soovitame Sul alati enne otsustamist tutvuda nii FF Financial Group OÜ pakkumise kui ka lepingu tingimustega.